Kwaliteitskader Palliatieve Zorg gelanceerd

Kwaliteitskader Palliatieve Zorg gelanceerd

Vandaag, 3 oktober, is het Kwaliteitskader Palliatieve Zorg, een initiatief van Palliactief en IKNL, gelanceerd en aangeboden aan de KNMG.

Er is brede overeenstemming over wat de kwaliteit van de palliatieve zorg in Nederland moet zijn. Gemandateerde vertegenwoordigers van patiënten en hun naasten, wetenschappelijke – en beroepsverenigingen van zorgverleners, beroepsverenigingen van geestelijk verzorgers, professionals in de psychosociale oncologie en zorgverzekeraars legden hun maatstaven vast in het ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’.

Aanleiding voor het realiseren van het kwaliteitskader is de doelstelling van het ministerie van VWS om iedere inwoner van Nederland in 2020 verzekerd te laten zijn van kwalitatief goede palliatieve zorg op de juiste plek, het juiste moment en door de juiste zorgverleners.

In 2015 namen Palliactief en IKNL het initiatief om een vertegenwoordiging van patiënten, hun naasten, zorgverleners en zorgverzekeraars samen te laten verwoorden wat de kwaliteit van palliatieve zorg in Nederland zou moeten zijn.

Het Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is vooral richtinggevend geschreven en moet bijdragen aan een landelijk, eenduidig beleid om de palliatieve zorg te verbeteren. Hierbij wordt geredeneerd vanuit de wensen en zorgvragen van de patiënt en diens naasten op fysiek, psychologisch, sociaal en spiritueel vlak.

Het is ingedeeld in tien domeinen: kernwaarden en principes, structuur en proces, fysieke dimensie, psychische dimensie, sociale dimensie, spirituele dimensie, stervensfase, verlies en rouw, cultuur en ethisch en juridisch. Binnen die domeinen zijn de standaarden en criteria voor zorg geformuleerd. Daarnaast bevat het kwaliteitskader een begrippenkader en verwijzingen naar relevante richtlijnen en meetinstrumenten. Het kwaliteitskader moet zo een leidraad vormen voor het werk in de praktijk.

Samen met het kwaliteitskader wordt een ‘Handreiking financiering palliatieve zorg 2018’ uitgebracht. Hierin zijn de huidige mogelijkheden tot financiering van palliatieve zorg in iedere zorgsetting weergegeven. 

Het ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland met passende financiering’ wordt bij de officiële lancering aangeboden aan de KNMG. Het is de bedoeling dat de artsenfederatie het kwaliteitskader met alle relevante partijen verder gaat brengen.

Het Kwaliteitskader is te vinden op Pallialine