Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland

Een initiatief van IKNL en beroepsvereniging Palliactief

Achtergrond 
Ziekenhuizen en organisaties in de eerste lijn werken aan initiatieven om structurele verbeteringen op het gebied van palliatieve zorg voor hun patiënten te realiseren. In algemene zin geldt dat ziekenhuizen nog op zoek zijn naar de optimale vorm van zorgverlening, zeker ook in relatie tot de lokale en/of regionale keten palliatieve zorg. Daarbij komt dat de door experts uit het veld ontwikkelde zorgmodule palliatieve zorg (2013) door de meeste wetenschappelijke verenigingen niet gedragen wordt en kwaliteitsindicatoren en registratie palliatieve zorg nog ontbreken. 

Om de vraag naar goede palliatieve zorg adequaat en efficiënt te beantwoorden, is samenhangend beleid nodig. Dit is ook een doelstelling van het ministerie van VWS. Hiervoor hebben Palliactief en IKNL de krachten gebundeld . Het Project ‘Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland’ beoogt de landelijke organisaties die zich bezighouden met palliatieve zorg te verbinden met wetenschappelijke verenigingen en koepelorganisaties, zorgverzekeraars en overheid om in overeenstemming te komen tot een gedragen, eenduidig kwaliteitskader van palliatieve zorg met passende financiering. Samengevat moet dit project bijdragen aan continue kwaliteit van palliatieve zorg voor patiënten met een levensbedreigende aandoening en hun naasten, ongeacht waar zij verblijven. 

Ter voorbereiding hebben Palliactief en IKNL een knelpuntenanalyse verricht in de vorm van een enquête onder de Nederlandse ziekenhuizen (responspercentage van 80%). Daarnaast zijn belanghebbende partijen en organisaties bezocht om deze over het initiatief te informeren, te raadplegen en het animo tot participatie / mandatering te onderzoeken. Daaruit bleek de behoefte en is breed draagvlak verkregen voor de projectaanpak voor de ontwikkeling van een Kwaliteitskader met passende financiering. 

Aanpak 
Het project Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland bestaat uit twee deelprojecten en heeft een looptijd van twee jaar (2015-2017). Centraal staat het ontwikkelen van een kwaliteitskader met modellen voor (transmurale) teams palliatieve zorg met hun kenmerken, randvoorwaarden voor implementatie en duurzame verankering in de zorg. Daarnaast richt het project zich op doorontwikkeling van de bestaande financiering van palliatieve zorg en het verkennen van mogelijkheden voor innovatieve financiering. Het project is onder andere gebaseerd op resultaten uit recente rapporten over zorg in de laatste levensfase van de KNMG en de ZonMw-programma’s palliatieve zorg van de afgelopen jaren, waarbij met ZonMw nog wordt gekeken op welke manier de Zorgmodule 1.0 ondergebracht kan worden. 

Resultaat 
In 2017 ondersteunen het kwaliteitskader, de modellen voor teams en passende financiering de ontwikkeling en uitvoering van palliatieve zorg, zodat professionals kwalitatief hoogwaardige, veilige en doelmatige zorg op maat kunnen bieden voor alle patiënten in de palliatieve fase, op het juiste moment en op de juiste plek. Palliatieve zorgverlening is daarmee een vanzelfsprekend onderdeel van de zorgketen. 

Meer informatie
Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met Anne Degenaar, senior adviseur, a.degenaar@iknl.nl

[1] Palliactief is de landelijke multidisciplinaire beroepsvereniging van en voor alle professionals werkzaam in de palliatieve zorg. Integraal Kankercentrum Nederland (IKNL) werkt als kennis- en kwaliteitsinstituut voor de oncologische en palliatieve zorg met anderen samen aan de verbetering van de kwaliteit van zorg.