donderdag 25 oktober 2018

Richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’

De herziene richtlijn ‘Zingeving en spiritualiteit in de palliatieve fase’ is gereed en op 23 oktober jl. gepresenteerd aan het veld. De richtlijn geeft inzicht in de manier waarop vragen en behoeften van patiënten en hun naasten op het gebied van zingeving en spiritualiteit kunnen worden herkend en hoe een gesprek hierover kan worden aangegaan. Ten opzichte van de vorige richtlijn is deze richtlijn praktischer in gebruik door de heldere opmaak en de concrete handvatten, en is de richtlijn waar mogelijk evidence based. De richtlijn is in te zien op www.pallialine.nl/zingeving-en-spiritualiteit.

Deze richtlijn is bedoeld om elke zorgprofessional die betrokken is bij de zorg aan mensen in de palliatieve fase een leidraad te geven. Volgens de definitie van het Kwaliteitskader palliatieve zorg [2017] adresseert palliatieve zorg de fysieke, psychische, sociale én de spirituele dimensie van lijden.

Zie ook het bericht dat verspreid is.