Disclaimer

Palliactief besteedt de grootst mogelijke aandacht en zorg aan de gegevens en informatie die zijn geplaatst op haar websites, waarbij benodigde updates van informatie zo snel mogelijk worden doorgevoerd om de meest actuele stand van zaken weer te geven. Desalniettemin is het mogelijk, dat er op onze websites onjuistheden en onvolkomenheden voorkomen. Aan de inhoud van de Palliactief website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Palliactief aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid die zou kunnen voortvloeien uit de inhoud van de websites van Palliactief. 

Het feit dat websites van derden via links op de Palliactief website kunnen worden geraadpleegd, betekent niet dat deze websites worden aanbevolen of zijn goedgekeurd door Palliactief.

Palliactief is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de via de links te ontsluiten websites, voor de privacybescherming op die websites of voor diensten die eventueel via die websites worden aangeboden.

Auteursrechten

Palliactief spant zich tot het uiterste in om de rechten op teksten, foto's, illustraties, kaarten, overig grafisch materiaal, (handels-)namen, merken, logo's en databanken te respecteren. De auteursrechten, merkenrechten en/of enige andere intellectuele eigendomsrechten van het voor bescherming in aanmerking komende materiaal of recht berusten bij het bedrijf dat van dit materiaal of recht gebruik maakt. Palliactief aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade als gevolg van onrechtmatig gebruik van dit materiaal of recht en verwijst degene, die meent een sterker recht te hebben, naar de persoon of de onderneming die van dat materiaal of recht gebruik maakt.

Indien en voor zover Palliactief beschikt over de persoonsgegevens van de persoon die vermeend inbreuk maakt op enig auteurs-, merken- of intellectueel eigendomsrecht, verschaft Palliactief deze gegevens niet aan de persoon of onderneming die meent een sterker recht te hebben, tenzij de weigering tot het verschaffen als onredelijk of onrechtmatig dient te worden beoordeeld, dan wel dit dient te geschieden ter uitvoering van een rechterlijk bevel.

De website van Palliactief, alsmede de websites naar welke we via de Palliactief website verwijzen, zijn auteursrechtelijk beschermd. Gebruik van deze sites in strijd met de auteurswet en andere toepasselijke wetten en regelingen is niet toegestaan.

Persoonsgegevens en privacy

Palliactief is gehouden aan de privacywetgeving. Wilt u meer weten over het vastleggen van uw gegevens en hoe wij hier mee omgaan, lees dan onze privacyverklaring.

Verwijzingen/Koppelingen naar  Palliactief

Het is toegestaan koppelingen te maken van andere sites naar de site van Palliactief, doch uitsluitend in overeenkomst met onderstaande voorwaarden:

  • Een site mag niet de schijn wekken dat Palliactief die site of daarop gepubliceerde producten ondersteunt.
  • De site van Palliactief mag niet worden ingesloten in een andere site (online frames); tenzij met toestemming van  Palliactief.
  • Een site mag een link naar Palliactief maken, maar mag geen inhoud kopiëren of synchroniseren; tenzij met toestemming Palliactief.
  • Een site mag het logo van Palliactief niet zonder toestemming gebruiken.
  • Een site mag niet onjuiste informatie over Palliactief en haar producten en diensten geven.
  • Een site mag niet inhoud bevatten, waarin beledigende, lasterlijke, discriminerende, obscene of anderszins onaanvaardbare taal of onjuiste informatie wordt weergegeven.

E-mails verzonden door Palliactief

De inhoud van e-mailberichten is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde en kan vertrouwelijke informatie bevatten. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is niet toegestaan. Openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden zonder toestemming is verboden. Palliactief staat niet in voor de juistheid en volledigheid van de overbrenging van een verzonden E-mail, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Indien u dit bericht per abuis hebt ontvangen, verzoeken wij u contact op te nemen met de verzender ervan en het bericht te verwijderen uit uw bestanden.

E-mails ontvangen door Palliactief

Wij adviseren u geen vertrouwelijke (medische) informatie per e-mail naar Palliactief te sturen. Ontvangt  Palliactief alsnog e-mails met vertrouwelijke informatie, dan worden deze na afhandeling meteen vernietigd.