Palliactief Award

Vanwege haar 10-jarig bestaan heeft Palliactief in 2020 besloten om een tweejaarlijkse prijs in het leven te roepen, om een persoon te eren die een prominente en fundamentele bijdrage heeft geleverd aan de ontwikkeling van palliatieve zorg in Nederland: de Palliactief Award.

In 2020 werd de Award toegekend aan Alexander de Graeff.

Tijdens het Nationaal Congres 2022 werd de Palliactief Award voor de tweede keer uitgereikt en wel aan Wies Wagenaar, van oorsprong wijkverpleegkundige en voorgedragen door PZNL en O2PZ.

Het was geen eenvoudige keuze, omdat er vier kandidaten waren die zich, ieder in hun eigen werkveld, verdienstelijk hebben gemaakt binnen de oncologische zorg, onderzoek, de hospice zorg, de eerstelijnszorg, binnen de netwerken palliatieve zorg en het onderwijs.

Wies is vanuit PZNL voorgedragen oa om haar decennia lange werk als netwerk coördinator in de regio’s Flevoland, Salland en Amsterdam/Diemen.

Als netwerk coördinator staat zij bekend als initiator, adviseur en facilitator, ook voor collega-netwerk coördinatoren. Zij is ook al weer jarenlang kwartiermaker binnen het consortium in Noord Holland en Flevoland, waar zij bekend staat als een goed bestuurder, die tegelijkertijd precies en flexibel is, zorgt voor heldere afspraken en ziet waar de mogelijkheden voor verbetering zijn.

Wies is ook een pionier; binnen het sociale domein heeft zij creatieve initiatieven ontplooid, waarbij zij de kunst verstaat om aansluiting te zoeken bij bestaande initiatieven zowel in de maatschappelijke, culturele en onderwijssector als het bedrijfsleven, zoals op gemeentelijk niveau aandacht te vragen voor palliatieve zorg bij voor mensen met Alzheimer en eenzaamheid, evenals het project Pal in de Stad, waarin een lans wordt gebroken voor het bespreekbaar maken van de eindigheid van het leven.

Haar creativiteit en gevoel voor vormgeving is ook letterlijk zichtbaar geworden in digitale regionale zorgprogramma’s die verwerkt zijn in het IKNL product ‘Netwerkzorg op maat’, digitale sociale kaarten informatiedragers en websites, waarmee ze palliatieve zorg toegankelijk maakt voor burgers. In het eerste decennium van deze eeuw heeft zij enkele keren de Els Borst prijs in ontvangst mogen nemen: voor ‘Poëzie en palliatieve zorg’, De Levensjas, een basisschool programma over omgaan met verlies, en Infomare, -een goed voorbeeld van ZonMw- een informatiedrager die patiënten en naasten overzicht en regie geeft over alle informatie rond palliatieve zorg en behulpzaam kan zijn bij het nemen van beslissingen.   

Vanuit O2PZ is Wies voorgedragen als inspirerende projectleider. 

Wies is reeds sinds de beginjaren (2018) betrokken bij O2PZ, eerst als werkgroep lid, daarna als projectleider, waar zij een verbindende schakel is tussen vele partners binnen het onderwijs en palliatieve zorg. 

Zij is mede-ambassadeur van het  onderwijsknooppunt palliatieve zorg. Vanuit die rol heeft zij aanbevelingen uit het rapport over samenwerking tussen onderwijs en het consortium uitgevoerd, organiseert ze bijeenkomsten met contactpersonen van HBO en MBO, om het onderwijsraamwerk ‘Palliatieve zorg 2.0’ verder in het onderwijs te implementeren. Een voorbeeld is de innovatiegroep keuzedeel palliatieve zorg, waar zij een grote rol heeft gespeeld als initiator, auteur en aanjager in de doorontwikkeling van dit keuzedeel, wat oa terug te vinden is op Palliaweb.nl. Zij is een van de initiators van de Expertbibliotheek Palliatieve Zorg, waar een ‘expert’ geleend wordt aan een AIOS, om hem/haar goed aangehaakt te krijgen aan de palliatieve zorg. 

Wies is een verbinder en bruggenbouwer tussen netwerk en onderwijs, waarin zij strategisch kan denken, petten goed kan scheiden en een betrouwbase professionele collega is. 

O2PZ sluit hun voordracht af met een dankjewel voor alles wat Wies voor de Palliatieve zorg in Nederland  betekend. Het bestuur van Palliactief sluit zich van harte hierbij aan.