Privacyverklaring

Om onze ondersteuning te kunnen bieden verwerken wij persoonsgegevens. Wij vinden het van essentieel belang dat de persoonsgegevens van onze leden en overige relaties met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. In deze privacy verklaring geven we aan hoe wij met persoonsgegevens omgaan.

Doelen van verwerking

Aangezien persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor een bepaald doel, maken wij hieronder duidelijk wat de doeleinden zijn waarvoor Palliactief uw persoonsgegevens verzamelt:

 • Verzending van onze (digitale) nieuwsbrief
 • Om u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen
  voeren of u verder te helpen als u vragen heeft
 • Om u te informeren over wijzigingen van onze ondersteuning, diensten en producten
  Afhandelen van uw betaling
 • Om u uit te nodigen voor evenementen, afspraken of sollicitatiegesprekken
 • Voldoen aan wet- en regelgeving en andere op ons rustende verplichtingen
 • Afhandelen van vragen, verzoeken en wensen
 • De mogelijkheid een account aan te maken op onze besloten ledenpagina's (community),
 • Deze omgeving en uw gegevens te beveiligen en te beschermen

Welke persoonsgegevens verwerken we?

Leden

Ben u bestuurslid of lid? Dan registreren wij uw persoonsgegevens zoals naam, adres, geboortedatum, e-mail, telefoonnummer, zodat we met u kunnen communiceren.

Gebruik website

Alle gegevens die door onze websites worden verzameld, behandelen we strikt vertrouwelijk. Bezoekt onze website en laat u daar een reactie of uw gegevens achter, bijvoorbeeld als u zich zich inschrijft voor een congres of bijeenkomst? Dan gebruiken we deze gegevens alleen voor het doel waarvoor zij zijn verstrekt.

Afhankelijk van de diensten en functies die u op onze websites gebruikt, kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u verwerken:

 • Voorletters, voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens privé en/of zakelijk
 • Telefoonnummers
 • E-mailadres
 • Functie/beroep

Palliactief verzamelt en analyseert informatie over het gebruik van haar websites, zoals het aantal bezoekers, de meest bezochte pagina's en de duur van een bezoek. Het programma maakt gebruik van zogenaamde 'cookies' om te kunnen analyseren hoe bezoekers de site gebruiken. Meer informatie over de cookies-wetgeving en het gebruik van cookies op de websites van Palliactief vindt u op de pagina Cookie instellingen.

Persoonsgegevens die Palliactief verwerkt als u contact met ons opneemt

Als u persoonsgegevens verstrekt via de telefoon of e-mail, dan registreren wij die, evenals de overige gegevens die u verstrekt zoals de inhoud van uw vraag, verzoek of klacht. Denk hierbij aan uw naam, e-mailadres of telefoonnummer.

Wat is de grondslag voor de gegevensverwerking?

Palliactief verwerkt uw gegvens uitsluitend wanneer daarvoor een wettelijke grondslag aanwezig is. Welke grondslag van toepassing is, hangt af van de specifieke gegevens verwerking die wij voor u uitvoeren.

 • Toestemming: U heeft toestemming gegeven voor het gebruik van gegevens die u ons heeft verstrekt. Hierbij informeren we u waarvoor wij u deze toestemming vragen. U kunt deze toestemming te allen tijde intrekken. Uw persoonsgegevens worden dan niet meer verwerkt.
 • Uitvoering van overeenkomst: De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor de uitvoering van een overeenkomst die wij met u hebben of met u zullen aangaan.
  Algemeen belang en/of gerechtvaardigd belang: Wij kunnen een gerechtvaardigd belang hebben bij de gegevensverwerkingen. Dit is het geval wanneer wij onze systemen beveiligen of onze dienstverlening willen monitoren en verbeteren en bijvoorbeeld als wij informatie aan u verstrekken op uw verzoek of sollicitanten selecteren. Wij maken hierbij altijd een belangenafweging.
 • Wettelijke verplichting: De verwerking is noodzakelijk voor de uitvoering van een wettelijke plicht die op ons rust waarvoor wij persoonsgegevens moeten verwerken. Bijvoorbeeld de wettelijke bewaarplicht van de fiscus kan een reden zijn om bepaalde gegevens registreren en te bewaren.

Persoonsgegevens naar derden

Palliactief verstrekt persoonsgegevens uitsluitend aan derden, zgn. ‘verwerkers’, als dit nodig is voor de uitvoering van onze dienstverlening, een overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met deze verwerkers leggen wij in een verwerkers-overeenkomst vast dat zij de AVG naleven, waarbij nadrukkelijk wordt geëist dat deze verwerkers zich maximaal inspannen de persoonsgegevens te beschermen. 

Palliactief kan persoonsgegevens ook delen met derde partijen die kwalificeren als ‘verwerkingsverantwoordelijke’, zoals de Belastingdienst, een accountant, een pensioenverzekeraar. Deze en andere derden zijn zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop zij uw persoonsgegevens verwerken en hebben een eigen verplichting u hierover te informeren.

Tenslotte kunnen wij uw persoonsgegevens delen met handhavende autoriteiten of fraude bestrijdende organisaties, wanneer dat noodzakelijk is om te voldoen aan een wettelijke verplichting (vordering).

Locatie van verwerking persoonsgegevens

Uw persoonsgegevens worden in beginsel uitsluitend binnen de Europese Economische Ruimte (EER) verwerkt. Palliactief kan gebruik maken van e-maildienstverleners die buiten de EER zijn gevestigd. In voorkomende gevallen zal Palliactief maatregelen nemen om de doorgifte van persoonsgegevens te legitimeren, bijvoorbeeld door te controleren of een partij is gevestigd in een derde land waarmee de Europese Commissie een adequaatheidsbesluit heeft of een doorgifte overeenkomst te sluiten gebaseerd op de Standard Contractual Clauses.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Palliactief bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. In een gegevensverwerkingsregister staat omschreven welke data wij verwerken, hoe deze zijn verzameld, waar we deze data opslaan, met welke doelstelling we deze verwerken, wie verantwoordelijk is voor de toegang tot deze data en de bewaartermijn. Daar waar wettelijke bewaartermijnen worden voorgeschreven, zal Palliactief zich hieraan conformeren.

Veiligheid

Palliactief zal alles in het werk stellen om de beveiliging van uw gegevens optimaal te garanderen. De toegang tot uw persoonsgegevens zijn alleen via login met password toegewezen aan bevoegde personen in onze organisatie.

Palliactief heeft de juiste technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies of elke vorm van onwettige verwerking. Wij gebruiken SSL om gevoelige informatie online te beschermen. Tevens zien wij er op toe dat alle partijen met wie wij samenwerken ten behoeve van onze dienstverlening ook afdoende technische en organisatorische maatregelen treffen om uw en onze gegevens te beschermen.

Protocol datalek

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens zonder dat dit de bedoeling is van Palliactief. Mocht er sprake zijn van een datalek dan meldt Palliactief dit binnen 72 uur bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP). Daarnaast zal zij alle redelijke maatregelen nemen om (verdere) schending van de AVG te voorkomen en/of te beperken.

Privacybeleid van derden

Dit privacy statement is niet van toepassing op websites van derden waarnaar vanuit onze websites wordt verwezen.

Palliactief is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze sites noch voor de verwerking van de persoonsgegevens dan wel andere gegevens door de beheerders van deze sites.

Gegevens inzien, aanpassen of vergeten worden

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of vergeten te worden. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Palliactief. Ook heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bewaren in een computerbestand naar u of een ander, of een door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt Palliactief een verzoek tot inzage, correctie, vergetelheid en/of gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen.

Contactgegevens

Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog vragen over deze privacyverklaring, de verwerking van uw persoonsgegevens of vindt u dat uw persoonsgegevens niet juist of onterecht worden verwerkt? Neem dan gerust contact met ons op.

Laatste update: juli 2021.