Over palliactief

Palliactief is dé multidisciplinaire beroepsvereniging voor mensen die beroepsmatig werkzaam zijn binnen het domein van de palliatieve zorg. Het domein omvat patiëntenzorg, onderwijs, onderzoek en maatschappelijke ontwikkeling.

Doelstelling

Het ontwikkelen en professionaliseren van de palliatieve zorg.

Missie

Palliactief is een herkenbaar platform voor de ontwikkeling en bevordering van kennis, kunde en zorg in de palliatieve fase. Haar kernboodschap is: “Betrokken professionals in de palliatieve zorg vinden elkaar bij Palliactief“ Zoeken naar synergie, betrokkenheid en kwaliteit. Samen met anderen op de bres voor de palliatieve zorg in Nederland

Visie

De nationale en internationale ontwikkelingen binnen het domein van de palliatieve zorg zijn aanleiding voor de transitie naar een herkenbare multidisciplinaire beroepsvereniging. Palliactief, Nederlandse vereniging voor professionele palliatieve zorg, vormt de basis voor de verdere professionalisering van de palliatieve zorg in Nederland. Palliactief is complementair aan de bestaande organisaties in de palliatieve zorg. Zij stelt zich niet concurrerend op, maar zoekt voortdurend de samenwerking.

Lid worden

Het lidmaatschap van Palliactief biedt u:

  • De mogelijkheid om samen met andere disciplines kennis uit te wisselen, uw kennis op peil te houden en nieuwe inzichten te ontwikkelen binnen secties en werkgroepen; 
  • Palliactief is ‘collective member’ van de EAPC (European Association for Palliative Care). U krijgt korting op toegangsprijzen voor internationale EAPC congressen.
  • Besloten gedeelte op de website met uitgebreidere informatie; 
  • Actuele informatie via nieuwsbrieven.

  • Reductie op toegangsprijzen voor congressen en scholingsbijeenkomsten, die georganiseerd worden door Palliactief, zoals het Nationaal Congres Palliatieve Zorg; 
  • De hoogte van de contributie wordt jaarlijks in de algemene ledenvergadering vastgesteld. Voor 2020 bedraagt de contributie voor:
  • Verpleegkundigen, verzorgenden, geestelijk verzorgers, vrijwilligerscoördinatoren, studenten € 25,-
  • Voor paramedici, netwerkcoördinatoren, adviseurs, beleidsmedewerkers, consulenten, onderzoekers, overigen € 50,-
  • Artsen, directie, programmaleiders, bestuur € 75,-

Nieuwe leden die zich aanmelden in het eerste halfjaar betalen de volledige jaarcontributie. Voor aanmeldingen in het 2e halfjaar geldt een 50% korting op de jaarcontributie.

Als u lid wilt worden van Palliactief, klik dan op Aanmelden.

Secties

Palliactief kent vier secties. Elke sectie heeft een bestuurslid als sectievoorzitter. Leden van Palliactief kunnen zich actief inzetten voor een of meer secties. 

Kwaliteit & Transparantie
Deskundigheidsbevordering
Wetenschap
Financiering & Organisatie

 Als u inlogt als lid is er extra informatie beschikbaar 

European Association for Palliative Care (EAPC)

Palliactief is ‘collective member’ van de EAPC. Dat betekent dat alle leden van Palliactief gebruik kunnen maken van aantrekkelijke kortingen op de inschrijfkosten voor het tweejaarlijkse World Congress oneven jaren) en het eveneens tweejaarlijkse Research Congress (even jaren). Bestuurslid Jeroen Hasselaar heeft zitting in het bestuur van de EAPC.